BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
ГАЛЕРИЯ

Програма на
„Докторантска научна сесия на ПМФ - 2016“
15.06.2016г.
Заседателна зала 114 (УК 1) на Югозападен Университет „Неофит Рилски“

9:30 - 10:00 ч.

Регистрация

10:00 - 10:30 ч.

Откриване, Пленарен доклад

Секция

Математика и информатика

Модератор

гл. ас. д-р Ирена Атанасова

10:30 - 10:40 ч.

Анелия Урумова, Михаил Колев
Изследване на някои екологични фактори с математически методи

10:40 - 10:50 ч.

Методи Трайков, Петър Миланов, Иван Тренчев
Горни граници за броя на контактите в Хидрофобен-Хидрофилен модел за предсказване на структурата на протеини

10:50 - 11:00 ч.

Гергана Королеова, Стефан Стефанов, Невена Пенчева, Петър Миланов
Математическо моделиране на зависимост торг-скорост със сигмоидални и полиномни криви

11:00 - 11:10 ч.

Абдулрахман Алсабри, Даниела Дурева, Георги Тупаров
Готовност на студентите в Република Йемен за мобилно обучение - пилотно изследване

Секция

Химия

Модератор

гл. ас. д-р Мая Чочкова

11:10 - 11:20 ч.

Радослав Чайров, Лучия Мукова, Ангел Гълъбов, Иванка Станкова
Аналози на амантадин и римантадин – синтезиране и биологична активност

11:20 - 11:30 ч.

Бойка Стойкова, Мая Чочкова, Любомира Николаева-Гломб, Галя Иванова, Martin Sticha, Ценка Милкова
Производни на противогрипни агенти с потенциална биологична активност

11:30 - 11:40 ч.

Димка Иванова, Петко Манджуков
Изпитвания за пригодност (PT) – статистически подходи и критерии за оценка на резултатите

11:40 - 11:50 ч.

Иво Бърдаров, Йолина Хубенова, Марио Митов
Влияние на физикохимичните параметри върху електрическите характеристики на седиментни биогоривни елементи

11:50 - 12:00 ч.

Мария Вакарелска-Поповска, Михаела Стефчова, Ивайло Маджаров, Вероника Караджова, Живко Велков
Синтез, спектрално и квантово-химично определяне на структурата на комплекси на Cu(II) с монохидроксифлавони

Секция

Методика на обучението по природни науки

Модератор

доц. д-р Стефан Манев

12:10 - 12:20 ч.

Георги Малчев, Радост Василева
Дидактически модел за развиване на познавателните умения на учениците при изучаване на електромагнитните явления

12:20 - 12:30 ч.

Магдалена Шекерлийска, Величка Димитрова
Резултати от прилагането на учебно-познавателни задачи в обичението по Химия и опазване на околната среда за 10 клас

12:30 - 12:40 ч.

Мая Стоянова, Даниела Дурева, Костадин Самарджиев
Примери за приложения на ИКТ в обучението по математика

12:40 - 12:50 ч.

Емилия Николова, Даниела Дурева
Възможности за междупредметни връзки в обучението по математика и информатика в средното училище

12:50 - 13:00 ч.

Елена Радованова, Елена Върбанова, Сава Гроздев
Основни фактори за успешно обучение по математика-подготвителен курс на немски език

13:00 – 14:00 ч.

Обедна почивка

Секция

География и екология

Модератори

проф. д-р Мария Шишманова

доц. д-р Лидия Сакелариева

14:00 - 14:10 ч.

Александър Пулев, Лидия Сакелариева, Георги Манолев
Зимна активност при жабите (Amphibia:Anura) в България

14:10 - 14:20 ч.

Веселина Дългъчева, Борислав Юруков, Любен Еленков
Влияние на вятъра върху развитието на течение над огнището на пожара

14:20 - 14:30 ч.

Владимир Караджов, Мария Шишманова, Елена Каращранова
Студентските бригади - ползи, възможности и недостатъци

14:30 - 14:40 ч.

Гергана Николова, Емилия Патарчанова
Общините Рила и Кочериново - зона на поделена гравитация

14:40 - 14:50 ч.

Красимир Видев, Пенка Кастрева
Създаване на карти в среда на Google maps

14:50 - 15:00 ч.

Невена Малакова, Лидия Сакелариева, Александър Пулев
Разнообразие, разпространение и консервационен статус на влечугите (Reptilia) в защитена зона „Орановски пролом - Лешко“ (BG0001022), България

15:00 - 15:10 ч.

Николинка Николова, Стефка Цекова
Възможности за модернизиране на дейностите по управление на отпадъците на база клъстерен подход

15:10 - 15:20 ч.

Пламен Стоянов, Мария Шишманова
Креативна индустрия – същност и значение. Политика на ЕС за творческа икономика. Добри практики за популяризиране на креативната индустрия

15:20 - 15:30 ч.

Росен Илиев, Красимир Стоянов
Значение на кватернерната морфотектоника в Родопския планински масив по отношение на регионалните ендогенни рискови процеси

15:30 - 15:40 ч.

Росен Янев, Мария Шишманова
Изследване интензитета на провежданата политика на устойчиво регионално развитие в България

15:40 - 15:50 ч.

Илия Митков, Емил Гачев
Възрастта на глациалния релеф като показател за интензитета на неотектонските движения в планините на Югозападна България

15:50 - 16:00 ч.

Светослав Николов, Иван Дреновски
Съвременни тенденции на антропогенното въздействие и стопанско усвояване в Българската част на Влахина планина

16:00 - 16:10 ч.

Мирослав Иванов, Красимир Стоянов
Сравнителен анализ върху три случая на съвременна свлачищна активност в Югозападна България

16:10 - 16:20 ч.

Галина Безинска, Пенка Кастрева
Картографиране гъстотата на речната мрежа на малки водосбори от поречието на Места

16:20 - 16:30 ч.

Връчване на сертификати за участие и награждаване. Закриване.

СБОРНИК РЕЗЮМЕТА
СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2016