BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
АРХИВ 2020 г.
АРХИВ 2016 г.

Формат на докладите за сесията
Презентацията на докладите се изготвя на MS Power Point. Докладът се представя в рамките на 10 минути.

Представяне на докладите – Български или Английски език.

Оценяване на представените доклади
Докладите ще бъдат оценявани от научно жури по следните критерии:

Съдържателни критерии:

  • Актуалност на тематиката;
  • Ясно открояване на проблемите;
  • Ясно формулиране на цели и задачи;
  • Постигнати научни резултати и задълбоченост на анализа;
  • Практическа приложимост;
  • Приноси.

Представяне на доклада:

  • Онагледяване и демонстрации към доклада;
  • Демонстриране на убедителност, яснота и компетентност;
  • Представянето на доклада на английски език е предимство!

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022