BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
АРХИВ 2020 г.
АРХИВ 2016 г.

След рецензиране, представените доклади ще бъдат публикувани в пълен текст на английски език в електронен сборник, който ще е достъпен на сайта на научната сесия.

Препоръчителният обем на публикациите е 6-8 страници, включително таблици и фигури.

Всеки доклад трябва да има следната структура:

 • Заглавие
 • Име и фамилия на авторите
 • Месторабота на авторите – катедра, факултет, университет/институт
 • Резюме
  – представя целта и основните моменти в доклада в обем между 10 и 15 реда
 • Ключови думи
  – посочват се между 3 и 5 ключови думи
 • Въведение – да съдържа следните няколко елемента:
  - Актуалност на темата
  - Обект на изследване
  - Основна цел и задачи на изследването
 • Използвани подходи и методи
  – представяне на изследователския инструментариум
 • Резултати и обсъждане
 • Заключение
 • Използвана литература

Научната публикация се оформя по шаблон (MS Word формат), който можете да изтеглите от тук.

Докладите в пълен текст се изпращат в електронен вариант на е-mail: pmf@swu.bg.

Краен срок за представяне на докладите: 16.09.2022 г.

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022